Ποια είναι η θέση σας στην κατανομή πλούτου της Ελλάδας;

Πως θα επηρεαζόσασταν από μια μεταβολή των φόρων περιουσίας/πλούτου;

Πως θα επηρεάζονταν άλλοι;

Εισάγετε τα δεδομένα σας και βρείτε τη θέση σας στην κατανομή πλούτου. Προσομοιώστε πως μια αλλαγή στη φορολογία περιουσίας θα επηρεάσει εσάς ή άλλα άτομα.
Η ιστοσελίδα αυτή ΔΕΝ αποθηκεύει τα δεδομένα που εισάγετε σε αυτήν!